RESPONSABILITAT SOCIAL

El Codi de Conducta del Grup NACE exposa els compromisos ètics i les responsabilitats legals inherents a la gestió de les activitats empresarials, així com en el desenvolupament i execució de l’objecte social, que assumeixen els treballadors i col·laboradors de Nuevo Ágora Centros Educativos S.A. (NACE) i de totes les societats que conformen el Grup NACE.

El Consell Administratiu de NACE, la Direcció, Òrgans de Control i tots els professionals i col·laboradors vinculats per relacions contractuals derivades de qualsevol títol, també ocasionals o temporals, assumeixen el compromís del compliment de la legislació vigent, el nostre codi de conducta en prevenció del delicte i la normativa interna que estableix els processos i controls de la societat i les seves filials.

A més a més, NACE requereix a totes les empreses participades, als seus treballadors i als principals proveïdors o col·laboradors i socis que adoptin i observin una conducta conforme amb els principis generals recollits al Codi de Conducta.

El Codi de Conducta i el Manual de Compliment ha estat aprovat pel Consell d’Administració de Nuevo Ágora Centros Educativos S.A. (NACE) en la seva sessió a data 31 de maig de 2016.

El Grup NACE disposa d’un Codi de Conducta que compleix amb la normativa vigent, així com té implantat un Canal de Denúncies com a mecanisme intern establert pel Grup amb la finalitat que els treballadors, directius i/o altres persones que estiguin vinculades amb el Grup a través d’un altre tipologia de relació jurídica i que a continuació es detalla.

Codi de Conducta

Canal de Denúncia

Formulari de Denúncia